image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

O nás > Odměny

Odměny

Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je obvykle stanovena dohodou mezi klientem a advokátem smluvně, tj. smluvní odměna. Není-li odměna advokáta takto určena, postupuje se u výpočtu odměny dle zákonného předpisu advokátním tarifem, mimosmluvně, tj. mimosmluvní odměna.

Při sjednávání odměny jsou zohledňovány i finanční možnosti klienta.

Smluvní odměna advokáta

Smluvní odměna advokáta za poskytované právní služby je zpravidla stanovována na základě dohody mezi klientem a advokátem jako odměna časová, úkonová, paušální nebo podílová, a to v závislosti na časové a odborné náročnosti dané poskytované právní služby a vhodnosti typu odměny pro klienta.

Odměna časová

Odměna časová je určena násobkem hodinové sazby a počtu hodin potřebných k poskytnutí konkrétní právní služby. Vždy se odvíjí od složitosti a odborné náročnosti potřebné právní služby, případně časových požadavků klienta na vyřízení věci.

Odměna úkonová

Úkonová odměna se určuje počtem provedených úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní. Výše odměny za jeden úkon právní služby je stanoven fixně dle advokátního tarifu.

Odměna paušální

Odměna paušální je výhodná pro klienty, kteří mají potřebu komplexních služeb v delším časovém období, a to bez ohledu na jejich rozsah.
Je stanovena jako pevně domluvená částka za poskytování právních služeb ve stanoveném časovém období, zpravidla měsíčně, což je výhodné pro dlouhodobé plánování výdajů zejména u obcí, obchodních společností, společenství vlastníků, družstev, živnostníků atd.

Odměna podílová

Odměna podílová je stanovena dohodou mezi advokátem a klientem podílem dle výsledku věci, tj. určitým procentem z přiznaného nároku ve věci.

Mimosmluvní odměna

Není-li odměna advokáta určena smluvně, postupuje se u výpočtu odměny dle zákonného předpisu, vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ve znění pozdějších předpisů, advokátním tarifem. Stanovuje se podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokátní kancelář ve věci vykonala.

Odměna advokátních úschov

Odměna advokátních úschov  se odvíjí od výše uschované částky.

Náhrada hotových výdajů

Mimo odměny náleží dle výše uvedené vyhlášky advokátovi poskytujícímu právní služby i náhrada hotových výdajů vynaložených zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, znalecké posudky, překlady, úředně ověřené fotokopie, a jiné.