image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

O nás > Služby > Advokátní úschova

Advokátní úschova

Co je to advokátní úschova a k čemu slouží?

Advokátní úschova se používá zejména u smluvních vztahů, kde zvyšuje míru jistoty, že smluvní strany řádně splní vše, na čem se dohodly.

Advokátní úschovu peněz nebo důležitých listin je možné využít  také v situacích, kdy  klienti potřebují ochránit své peníze, či jiné dokumenty, a to z různých osobních důvodů, aniž jsou účastníky konkrétního smluvního vztahu.

Advokátní úschova se řídí Usnesením představenstva České advokátní komory a je maximálně bezpečná.

Advokátní úschova je založena na řádné písemné smlouvě, ze které vyplývají práva a povinnosti všech zúčastněných stran, rovněž i povinnosti advokáta o nakládání se svěřenými finančními prostředky.

Advokát zde vystupuje jako nezávislá třetí osoba, která přebírá do úschovy finanční prostředky, nebo jiné důležité dokumenty či ceniny.

Uschované finanční  prostředky jsou po celou dobu advokátní úschovy složeny na zvláštním účtu, speciálně vytvořeném pro každého klienta samostatně, naprosto odděleně od jiných finančních prostředků, který je do maximální zákonné výše  pojištěn ve prospěch složitele.

Nejčastějším příkladem využití advokátní úschovy zejména finančních prostředků jsou smluvní vztahy při koupi a prodeji nemovitosti (úschova finančních prostředků určených na úhradu kupní ceny za převáděnou nemovitost, či nemovitosti, ale i např. úhrada daně z převodu nemovitostí, daně darovací atd.)

Uschovaná plnění, finanční prostředky, jsou vyplaceny jen tehdy, když jsou splněny všechny podmínky, které vyplývají ze závazků mezi smluvními stranami, pokud nejsou splněny, jsou peníze advokátem vráceny straně, která je do úschovy složila.

Jaká rizika eliminuje advokátní úschova peněz při koupi a prodeji nemovitosti?

  • riziko prodávajícího, že mu bude uhrazena plná výše kupní smlouvy
  • riziko kupujícího, zejména, že finanční prostředky budou uvolněny prodávajícímu až po zapsání vlastnického práva kupujícího v katastru nemovitostí

V jaké souvislosti se obvykle používá advokátní úschova?

  • při koupi, prodeji a darování nemovitostí
  • při vypořádání společného jmění manželů či jiných spoluvlastnických podílů
  • v rámci obchodních vztahů
  • v rámci ochrany finančních prostředků před jinou osobou, pro případ smrti, odcizení, atd.