image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

O nás > Služby > Občanské právo

Občanské právo

Poradenství v oblasti občanského práva

závazkové právo

 • sepis občanskoprávních smluv (jako jsou např.: kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, smlouva o dílo, darovací smlouva, nájemní a podnájemní smlouva, inominátní smlouva apod.), revize smluv, sepis dodatků a připomínek
 • vymáhání pohledávek
 • sepis žalob, návrhů, dohod, platebních rozkazů, řádných a mimořádných opravných prostředků
  v občanskoprávním řízení (odvolání, odpor, námitky, dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost, ústavní stížnost)
 • spoluvlastnické vztahy a jejich řešení (sepis žalob či dohod o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví)
 • zastupování stran v rámci soudního řízení

občanskoprávní spory

 • majetkové vztahy a řešení majetkových sporů
 • sousedské spory (vztahy spoluvlastníků nemovitostí, spory členů bytových družstev a vlastníků bytových jednotek, spory sousedů v domě)
 • zastupování stran v těchto sporech

dědické právo

 • zastupování stran v dědickém řízení vedeném notářem jako soudním komisařem
 • řešení dědických sporů

odpovědnost za újmu

 • „je újma, kterou poškozený utrpí na svém majetku, penězi ocenitelných majetkových právech, na osobnostních právech nebo na zdraví v důsledku protiprávního jednání jiné osoby“
 • zastupování subjektů před orgány státní správy, samosprávy a soudy

náhrada újmy na zdraví

 • náhrada nemajetkové újmy, zvláště pak náhrady při ublížení na zdraví a usmrcení (zejména  v souvislosti s dopravními nehodami, či pracovními úrazy)
 • zastupování poškozených v soudním řízení

spotřebitelské právo

 • „právo ochrany spotřebitele související s uzavíráním tzv. spotřebitelských smluv, což jsou např. smlouvy kupní, o dílo a jiné smlouvy v případech, kdy smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (občan) a na druhé straně dodavatel (podnikatel)“
 • zastupování spotřebitele před orgány státní správy, popř. v  soudním řízení

ochrana osobnosti

 • „čímž se rozumí ochrana života, zdraví, osobní a občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí, rodinného života, jména, dobré pověsti a projevů osobní povahy, toto právo je zaručeno na ústavní úrovni Listinou práv a svobod“
 • zastupování poškozených v soudním řízení